Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pielęgniarstwo - profil praktyczny

Nauka, zawód, powołanie.
W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa.

Studia stacjonarne - bezpłatne - 3 lata (6 semestrów)
Studia niestacjonarne - pomostowe 2-3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)
Instytut Nauk o Zdrowiu
Dyrektor: prof. dr hab. farm. Michał Umbreit
Zastępca Dyrektora: dr hab. Grażyna Bączyk, prof. PWSZ
 
Studia stacjonarne - bezpłatne - 3 lata (6 semestrów)
 
02030401
25343536
 
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy: LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA
i  mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (drugiego stopnia).
 
Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno są prowadzone od 2009 roku zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym – pomostowym.
Studia przygotowują  do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym. Absolwent pielęgniarstwa uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 5 czerwca 2012 r. i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Studia pielęgniarskie, pierwszego stopnia w myśl rozporządzenia z 2012 r. mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i mają profil praktyczny.

 

Studia stacjonarne

Studia w trybie stacjonarnym trwają 6 semestrów.
Program studiów obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 1. Nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)
 2. Nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, język angielski)
 3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne – zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego)
 4. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (interna i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego)

Jak prowadzone są zajęcia?

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

082324Ćwiczenia to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych, wzorowo wyposażonych pracowniach umiejętności pielęgniarskich (badań fizykalnych i intensywnej opieki medycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego, chirurgii, pediatrii, podstaw pielęgniarstwa) oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych.
Ćwiczenia studenci realizują w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności  pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno – opiekuńczo – leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na manekinach) nabytą wiedzę ugruntowują poprzez ćwiczenia umiejętności własnych w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

0506071112

1314151617

1819202122

W Kampusie Uczelni przy ul. Wrzesińskiej 43-55 (budynek nr 3) znajdują się  pracownie dydaktyczne, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym m.in.:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą rehabilitacji,
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich w opiece nad dzieckiem i noworodkiem,
 • pracownia – blok operacyjny,
 • pracownia fizjoterapii,
 • pracownia pielęgniarstwa w niepełnosprawności – kinezyterapia,
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych,
 • pracownia rehabilitacji ruchowej.

33Instytutu posiada zakupiony w 2012 r. (dzięki dotacji władz samorządowych miasta Gniezna w wysokości 60 tys. zł) fantom symultaniczny, na którym  można ćwiczyć  leczenie różnych objawów chorobowych. Urządzenie może zostać zaprogramowane tak, żeby stymulować zaburzenia rytmu serca, zmiany tonów, przyśpieszone albo zwolnione tętno. Fantom pozwala też ćwiczyć przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom zastrzyki podskórne i domięśniowe. Ponadto Uczelnia posiada fantom do nauki ratownictwa medycznego.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną składającą się z profesorów, doktorów oraz magistrów pielęgniarstwa z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także przez kadrę medyczną z Gniezna.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach opieki zdrowotnej i instytucjach edukacyjno-wychowawczych (oddziały szpitale, przychodnie środowiskowo - rodzinne, żłobki, przedszkola, szkoły) pod kierunkiem nauczycieli (instruktorów, opiekunów). Student nabytą wiedzę w pracowniach przenosi na warunki rzeczywiste, ma możliwość wykazania się umiejętnością współpracy w zespole terapeutycznym. Kształtuje swoją postawę pod względem sumienności, rzetelności i odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka w myśl Kodeksu etyki pielęgniarki i położnej.

Praktyki

Praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godz. są kontynuacją zadań przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy w poszczególnych oddziałach klinicznych (chirurgicznych, internistycznych, OIOM, geriatrycznych, ginekologicznych i położniczych,  neurologicznych, opieki paliatywnej, pediatrycznych, psychiatrycznych,  rehabilitacyjnych) przychodniach środowiskowo – rodzinnych oraz ośrodkach edukacyjno-wychowawczych.
Student, w obecności opiekuna praktyk zawodowych nabiera doświadczenia zawodowego, wdraża poznane umiejętności specjalistyczne i kompetencje społeczne oraz utrwala i zgłębia wiedzę. Uczy się samodzielnego rozpoznawania, planowania i realizacji opieki nad pacjentem (uwzględniając obowiązujące procedury i standardy) oraz potrafi krytycznie ocenić efekty swojej pracy.

Uczelnia współpracuje z instytucjami opieki medycznej i edukacyjnymi (w zakresie opieki pielęgniarskiej), w tym m.in.:

 • Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie
 • Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
 • Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o.o.
 • Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej „NURSE-MED” w Gnieźnie
 • Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie
 • Szkołą Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie
 • Szkołą Podstawową nr 12 im. prof. Adama Wodziczko w Gnieźnie
 • Żłobkiem i przedszkolem PRYMUS w Gnieźnie
 • II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie

Studenci pielęgniarstwa PWSZ w Gnieźnie realizują praktyki zawodowe również w Zespołach Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Chełmnie, Inowrocławiu, Kaliszu, Kościanie, Lesznie, Mogilnie, Obornikach Wlkp., Poznaniu, Słupcy, Śremie, Wągrowcu, Żninie.

Studenci pielęgniarstwa mogą wyjeżdżać na praktykę do Uczelni partnerskiej Nursing School of Coimbra w Portugalii w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystać z oferty praktyk na Malcie za pośrednictwem Organizacji Paragon Europe.

Akredytacje

W 2012 r. Uczelnia uzyskała prolongatę akredytacji  na kierunku pielęgniarstwo. Prolongatę tę wydało Ministerstwo Zdrowia w oparciu o ocenę jakości kształcenia i ogólnego i specjalistycznego wyposażenia pracowni Uczelni przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

 pdf  Program studiów
 Studia niestacjonarne pomostowe
 

Do podjęcia studiów pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym-pomostowym uprawnia:

 • świadectwo maturalne oraz dyplom pielęgniarki / pielęgniarza.
Ukończona szkoła medyczna
Czas trwania nauki
w PWSZ w Gnieźnie
5-letnie liceum medyczne 2 semestry
2-letnia medyczna szkoła zawodowa 3 semestry
2,5-letnia medyczna szkoła zawodowa 2 semestry
 
270910

Studia niestacjonarne, pomostowe - 2-3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)

Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pomostowych w roku akademickim 2015/16 wynosi 2100 zł
 
pdf  Program studiów
 ścieżka AB

Człowiek - najlepsza inwestycja

plakatUczelnia w roku akademickim 2010/11, 2012/13 oraz 2013/14 r. uczestniczyła w projekcie systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa w trybie niestacjonarnym pomostowym w PWSZ w Gnieźnie w tych latach nie wnosili opłat za studia.
 
01W Instytucie Nauk o Zdrowiu aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe organizując prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu nauk medycznych. Ponadto członkowie Koła pogłębiają swoją wiedzę przez  udział w równego rodzaju zajęciach dodatkowych i razem z kadrą naukową Instytutu organizują cykliczne konferencje naukowe.
 
2829303132

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PWSZ w Gnieźnie przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia. Studenci będą mogli rozpocząć naukę od października 2016 r. Rekrutacja kandydatów na studia rozpocznie się na przełomie maja i czerwca.

Wniosek o nowy kierunek - Fizjoterapię - pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną. Utworzenie kierunku Fizjoterapia wynika z dużego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażone sale do kształcenia na kierunku fizjoterapia.

decyzja

 

Sylwetka absolwenta Fizjoterapii

Absolwent studiów o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie będzie posiadać wykształcenie I stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 (Dz. U. z dnia 9 października 2014r. poz. 1370). Ponadto uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodnie z wymogami obowiązującymi w fizjoterapii – do pracy z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi. Absolwent będzie cechował się wysoką kulturą osobistą i wymaganymi w zawodzie fizjoterapeuty kompetencjami społecznymi. Absolwent będzie także wykazywał niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk biologicznych, społecznych i medycznych oraz będzie prezentował niezbędne umiejętności praktyczne. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

0102030405

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w PWSZ w Gnieźnie,  absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych i w szkolnictwie. Uzyska ponadto kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy z osobami wymagającymi pomocy i będzie uprawniony do wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych jak i planowania działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania pacjenta.

Absolwent będzie przygotowany również do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości, co najmniej  B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia będzie potrafił:

 • dbać o bezpieczeństwo własne i podopiecznego/pacjenta,
 • rozpoznawać potrzeby rehabilitacyjno - zdrowotne podopiecznych/pacjentów we wszystkich grupach wiekowych,
 • określić zasoby jak i deficyty z zakresu funkcjonowania podopiecznego/pacjenta (we  wszystkich grupach wiekowych) oraz sposoby kształtowania i podtrzymania sprawności i wydolności na poziomie optymalnym w celu zapobiegania niepełnosprawności,
 • wykonać zaplanowane zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny dla siebie jak i dla pacjenta,
 • stosować sposoby promowania zachowań prozdrowotnych oraz edukacyjnych  ukierunkowanych na podopiecznego/pacjenta i jego rodzinę,
 • efektywnie komunikować się z podopiecznym/pacjentem i jego rodziną, z poszanowaniem ich prywatności oraz godności osobistej,
 • współpracować w zespole terapeutycznym,
 • wyjaśnić pacjentowi wpływ podejmowanych zabiegów, ćwiczeń leczniczych na organizm ludzki,
 • prowadzić plan postępowania fizjoterapeutycznego i rehabilitacyjnego względem pacjenta oraz kontrolować i oceniać jego efektywność,

ponadto:

 • będzie posiadał niezbędna wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, medycznych i pogłębiających ogólną wiedzę,
 • będzie świadomy odpowiedzialności prawnej jak i moralnej względem podopiecznego/pacjenta,
 • będzie miał świadomość konieczności ciągłego rozwoju oraz doskonalenia zawodowego i naukowego.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych licencjackich – Fizjoterapia dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 2500 zł za 1 semestr

pdf Program kształcenia
studia stacjonarne
pdf Program kształcenia
studia niestacjonarne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com